امروز: 27 مهر ماه 1396 >>   پایگاه رسمی اطلاع رسانی چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، هتل المپیک تهران، 5 تا 7 مهرماه 1395
ارسال چکیــده مقالات به دبیرخانه همایش
نویسنده محترم!
قبل از ارسال اصل مقاله خود، می بایست فرم توافق نامه را ضمن مطالعه کامل، تأیید نمایید.


فرم توافق نامه
اینجانب متعهد می شوم که مقاله اینجانب (که مشخصات آن در جدول زیر خواهد آمد) پیش از این همایش، در نشریه یا همایش دیگري نشر داده نشده است و در هر مرحله اي که خلاف این امر براي هیئت داوران محرز شود، مجازند ضمن حذف این مقاله، موضوع و اسم نویسندگان را براي ثبت در سوابق به اطلاع کلیه انجمنهاي مرتبط و دبیرخانه همایش برسانند. همچنین متعهد می شوم در صورت پذیرش اصل مقاله در بخش ارائه شفاهی، فایل پاورپوینت و در صورت پذیرش اصل مقاله دربخش پوستر، فایل پوستر مقاله را مطابق با فرمت ارائه شده در سایت رسمی همایش سد و تونل تا تاریخ 15 شهریور ماه 1395 به دبیرخانه همایش ارائه دهم. در غیر این صورت دبیرخانه مجاز است از ارائه و چاپ مقاله اینجانب خودداري نماید.

 با توافقنامه بالا، موافقت کامل دارم. 
 

 

 

     

نام نویسنده اول:

      نام خانوادگی نویسنده اول:
      آدرس ایمیل:
    شماره تماس:
      شماره همراه:
      نام سازمان و یا دانشگاه: 
      عنوان مقاله:
      فایل Word مقاله:
      فایل PDF مقاله: